— Informatie

Testament

Wilt u een testament maken?

De wet regelt wat er met de nalatenschap (het geheel van bezittingen en schulden) van de overledene gebeurt bij zijn overlijden en wie de erfgenamen zijn. Indien een erflater wenst af te wijken van de wet of de wettelijke regeling wenst te bevestigen, dient een uiterste wil (testament) gemaakt te worden.

De volgende zaken kunnen bijvoorbeeld geregeld worden:

– wie de erfgenamen worden en voor welk deel;
– een regeling ten gunste van de langstlevende echtgenoot waardoor alle
goederen uit de nalatenschap aan deze persoon worden toebedeeld;
– het onterven van een echtgenoot of kinderen;
– legaten waarin aan bepaalde personen specifieke goederen uit de
nalatenschap worden toegekend;
– het vruchtgebruik en/of het recht van gebruik en bewoning op bepaalde
nagelaten goederen;
– het bewind over de nagelaten goederen;
– de benoeming van een voogd bij achterlating van minderjarige kinderen;
– de benoeming van een executeur die de nalatenschap zal afwikkelen;
– een tweetrapsmaking.

Wijzigen testament

Het is zeer goed mogelijk dat na verloop van tijd uw feitelijke situatie verandert waardoor uw testament niet meer aansluit op de nieuwe feiten of wensen. Het is raadzaam om uw testament dan te laten wijzigen. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Centraal Testamentenregister

Uw testament wordt bij het Centraal Testamentenregister (CTR) geregistreerd. Hier wordt alleen bijgehouden wie een testament heeft gemaakt, wanneer dit heeft plaatsgevonden en tevens voor welke notaris dit is gebeurd. De inhoud van uw testament wordt dus niet geregistreerd bij het CTR. Bij uw overlijden en het openvallen van de nalatenschap zal geverifieerd worden of u een testament heeft gemaakt en zo ja bij welke notaris het laatste testament is gemaakt. Zolang u in leven bent, heeft het testament geen effect en kunt u uw testament te allen tijde wijzigen.