Disclaimer & WWFT BES

De gegevens op deze website zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Notarispraktijk mr. Kenneth F. Arends B.V. handelend onder de naam mr. Kenneth F. Arends & Partners stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies of onkosten, waaronder mede begrepen juridische kosten, ontstaan ten gevolge van eventuele onjuistheid, onvolkomenheid of onduidelijkheid van de gegevens op deze website. Notarispraktijk mr. Kenneth F. Arends B.V. handelend onder de naam mr. Kenneth F. Arends & Partners is een dienstverlener als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme BES (WWFT BES). Als zodanig verricht Notarispraktijk mr. Kenneth F. Arends B.V. handelend onder de naam mr. Kenneth F. Arends & Partners cliëntenonderzoek en worden verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties gemeld bij de bevoegde autoriteit zulks conform de wettelijke regelingen.