Informatie

Onze missie is om complexe juridische vraagstukken voor u te vertalen naar bevattelijke resultaten.

Samenwonen
Trouwen
Huis (ver)kopen
Verklaring van erfrecht
Bedrijf beginnen
Testament
Identificatie van cliënten

— Informatie

Samenwonen

Gaat u samenwonen?

Indien partners de vermogensrechtelijke en erfrechtelijke gevolgen van het huwelijk niet wensen, kan de relatie worden vormgegeven door middel van een samenlevingscontract.

Een samenlevingscontract legt in beginsel financiële afspraken tussen samenwoners vast. Enkele voorbeelden zijn: de bijdrage van elk van de partners in de kosten van de huishouding, aan welke partner bepaalde roerende zaken uitsluitend toebehoren en wat er gebeurt indien een van de partners overlijdt en onroerende zaken op beider naam staan.

Het hebben van een notarieel samenlevingscontract kan een vereiste zijn van sommige instanties alvorens bepaalde regelingen en voordelen worden toegekend. Gedacht kan worden aan ziektekostenverzekering en het opbouwen van partnerpensioen ten gunste van de andere partner.

De (kandidaat-)notaris zal met u de verschillen bespreken tussen het huwelijk en het ongehuwd samenwonen, evenals de gevolgen daarvan. Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat ongehuwde samenwoners niet automatisch van elkaar erven. Aan de hand van het gesprek en de wensen van de partners zal het samenlevingscontract worden opgesteld.

— Informatie

Trouwen

Gaat u trouwen?

Relaties tussen twee personen, ook van gelijk geslacht, kunnen worden geformaliseerd door middel van het huwelijk. Het huwelijk moet worden voltrokken tegenover een ambtenaar van de burgerlijke stand en dient ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand.

De huwelijksvoltrekking heeft onder meer tot gevolg dat de wettelijke gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten ontstaat (indien zij hier niet bewust van afwijken bij huwelijkse voorwaarden) en de echtgenoten elkaars erfgenaam worden (indien hiervan bij testament niet wordt afgeweken).

Huwelijkse voorwaarden:

De gevolgen van de wettelijke gemeenschap van goederen kunnen worden uitgesloten indien de aanstaande echtgenoten huwelijkse voorwaarden maken. De huwelijkse voorwaarden betreft een overeenkomst tussen aanstaande echtgenoten waarin zij de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk regelen. De wet stelt als vereiste hierbij een notariële akte. De huwelijkse voorwaarden dienen vóór de huwelijksvoltrekking te worden getekend.

Er kunnen een aantal redenen zijn voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden, waaronder:

– bescherming van de echtgenoot tegen de bedrijfsrisico’s van de andere echtgenoot die tevens ondernemer is. Hierdoor worden aanspraken op het privévermogen van eerstgenoemde uitgesloten;
– het uitsluiten van aanspraken op vermogen of op bepaalde goederen in het geval van echtscheiding;
– het uitsluiten van verdeling van erfenissen of schenkingen.

De aanstaande echtgenoten kunnen bijvoorbeeld kiezen tussen:

– uitsluitingen van de wettelijke gemeenschap van goederen met de keuze van verrekenbedingen ter verzachten van de gevolgen hiervan; of
– de beperkte gemeenschap van goederen.

Het is ook mogelijk dat echtgenoten die reeds getrouwd zijn onder het maken van huwelijkse voorwaarden deze later wijzigen. Ook echtgenoten die niet eerder huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, kunnen alsnog tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden opstellen, met toestemming van de rechter.

Let wel, huwelijkse voorwaarden regelen enkel de vermogensrechtelijke gevolgen gedurende het bestaan van het huwelijk en de beëindiging van het huwelijk door echtscheiding. Voor het regelen van de (vermogensrechtelijke) gevolgen in het geval van overlijden van één van de echtgenoten dient men een testament te maken.

— Informatie

Huis (ver)kopen

Gaat u een huis (ver)kopen?

Wilt u een huis of terrein (ver)kopen, dan dienen de afspraken tussen partijen vastgelegd te worden. Uw (kandidaat-)notaris die onafhankelijk en onpartijdig is, adviseert partijen daarbij en zal waken over de belangen van partijen. Uw (kandidaat-)notaris stelt graag het schriftelijk koopcontract voor partijen op.

Het is in ieder geval als koper raadzaam om vóór de koop na te gaan of er bijzondere verplichtingen zijn die u -als koper en toekomstige eigenaar- zullen verplichten om iets te doen of juist niet te doen. Voorbeelden hiervan zijn dat u uw tuin regelmatig dient te onderhouden, dat de buurman gebruik mag maken van uw tuin om naar de openbare weg te gaan, of dat u geen andere huisdieren anders dan honden en katten mag houden op uw perceel.

Nadat het koopcontract is gesloten, zal de juridische levering van het huis dienen plaats te vinden. Hiervoor moet u naar de notaris, die conform de wet de enige is die de levering kan verzorgen. De (kandidaat-) notaris zal de leveringsakte opstellen. Indien de koop wordt gefinancierd met een hypothecaire lening, wordt tevens de hypotheekakte opgesteld. De leveringsakte wordt door de verkoper, de koper en de
notaris getekend. De hypotheekakte wordt getekend door hypotheekgever (zijnde de koper), de hypotheeknemer (meestal een bank) en de notaris.

Vervolgens zorgt de notaris voor de inschrijving van een afschrift van de akte(n) in de openbare registers van het Kadaster zodat de beoogde rechtsgevolgen ontstaan.

De kosten

Met het kopen van een huis of terrein zijn kosten gemoeid. Behalve de koopprijs, zijn er ook andere kosten die de notaris u in rekening zal brengen, zoals:

– overdrachtsbelasting;
– kadasterkosten;
– het honorarium van de notaris.

De (kandidaat-) notaris stelt een nota van afrekening op waardoor u een overzicht krijgt van de totale kosten in verband met de aankoop (en mogelijk hypotheek). Deze zijn normaliter voor rekening van de koper, maar in het koopcontract kan daarvan worden afgeweken en kunnen de kosten (gedeeltelijk) voor rekening van de verkoper komen.

— Informatie

Verklaring van erfrecht

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

Is uw partner/echtgeno(o)t(e) of een familielid overleden en vragen verschillende instanties om een verklaring van erfrecht, dan kunt u hiervoor terecht bij ons. Onder andere banken en verzekeringsmaatschappijen zullen zich ervan willen vergewissen wie de erfgenamen zijn, ofwel wie bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken. Met de verklaring van erfrecht verkrijgen zij deze informatie.

De notaris zal alvorens de verklaring van erfrecht af te geven onderzoek doen. Bij het Centraal Testamentenregister (CTR) wordt nagegaan of de overledene een testament heeft gemaakt en zo ja ten overstaan van welke notaris het laatste testament is opgemaakt. Onderzoek wordt ook gedaan in het register van de burgerlijke stand naar mogelijke huwelijken en kinderen. Indien nodig kan ook het huwelijksgoederenregister geraadpleegd worden. De erfgenamen worden benaderd en worden door de (kandidaat-)notaris ingelicht over hun keuze en hun bijbehorende
rechten en plichten. Aan de hand van onder meer bovengenoemde gegevens wordt de verklaring van erfrecht opgesteld. Hiermee verklaart de notaris wie de erfgena(a)m(en) is/zijn en wie bevoegd is/zijn om te beschikken over de goederen van de nalatenschap.

— Informatie

Bedrijf beginnen

Gaat u een bedrijf beginnen?

Een startende ondernemer zal een rechtsvorm dienen te kiezen waarmee zijn onderneming zal worden gedreven. Er zijn verschillende rechtsvormen die elk eigen regels kennen. De ondernemer kan zijn onderneming drijven in bijvoorbeeld een eenmanszaak, een maatschap, een B.V. of een N.V. De rechtsvorm die het beste bij uw onderneming past, zal afhankelijk zijn van onder andere het doel van uw onderneming en hoe de inrichting van het bestuur geregeld dient te worden. Uw (kandidaat-)notaris kan u bij deze keuze adviseren.

De oprichtingsakte wordt getekend door de oprichter(s), bestuurder(s) en de notaris. De oprichtingsakte bevat de statuten van de rechtspersoon waarin onder andere de naam, zetel en het doel van de rechtspersoon worden vastgelegd. De notaris verzorgt voor u de inschrijving van de rechtspersoon en van de bestuurder(s) in de registers van de Kamer van Koophandel.

— Informatie

Testament

Wilt u een testament maken?

De wet regelt wat er met de nalatenschap (het geheel van bezittingen en schulden) van de overledene gebeurt bij zijn overlijden en wie de erfgenamen zijn. Indien een erflater wenst af te wijken van de wet of de wettelijke regeling wenst te bevestigen, dient een uiterste wil (testament) gemaakt te worden.

De volgende zaken kunnen bijvoorbeeld geregeld worden:

– wie de erfgenamen worden en voor welk deel;
– een regeling ten gunste van de langstlevende echtgenoot waardoor alle
goederen uit de nalatenschap aan deze persoon worden toebedeeld;
– het onterven van een echtgenoot of kinderen;
– legaten waarin aan bepaalde personen specifieke goederen uit de
nalatenschap worden toegekend;
– het vruchtgebruik en/of het recht van gebruik en bewoning op bepaalde
nagelaten goederen;
– het bewind over de nagelaten goederen;
– de benoeming van een voogd bij achterlating van minderjarige kinderen;
– de benoeming van een executeur die de nalatenschap zal afwikkelen;
– een tweetrapsmaking.

Wijzigen testament

Het is zeer goed mogelijk dat na verloop van tijd uw feitelijke situatie verandert waardoor uw testament niet meer aansluit op de nieuwe feiten of wensen. Het is raadzaam om uw testament dan te laten wijzigen. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Centraal Testamentenregister

Uw testament wordt bij het Centraal Testamentenregister (CTR) geregistreerd. Hier wordt alleen bijgehouden wie een testament heeft gemaakt, wanneer dit heeft plaatsgevonden en tevens voor welke notaris dit is gebeurd. De inhoud van uw testament wordt dus niet geregistreerd bij het CTR. Bij uw overlijden en het openvallen van de nalatenschap zal geverifieerd worden of u een testament heeft gemaakt en zo ja bij welke notaris het laatste testament is gemaakt. Zolang u in leven bent, heeft het testament geen effect en kunt u uw testament te allen tijde wijzigen.

— Informatie

Identificatie van cliënten

Als gevolg van wettelijke regelingen met betrekking tot identificatie bij financiële dienstverlening, is de notaris verplicht uw identiteitsgegevens vooraf vast te stellen en uitgebreid cliëntenonderzoek te verrichten. Neem voor de zekerheid eerst contact op met uw (kandidaat-)notaris om te verifiëren welke identiteitsdocumenten in uw specifiek geval benodigd zijn.