— Informatie

Verklaring van erfrecht

Heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

Is uw partner/echtgeno(o)t(e) of een familielid overleden en vragen verschillende instanties om een verklaring van erfrecht, dan kunt u hiervoor terecht bij ons. Onder andere banken en verzekeringsmaatschappijen zullen zich ervan willen vergewissen wie de erfgenamen zijn, ofwel wie bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken. Met de verklaring van erfrecht verkrijgen zij deze informatie.

De notaris zal alvorens de verklaring van erfrecht af te geven onderzoek doen. Bij het Centraal Testamentenregister (CTR) wordt nagegaan of de overledene een testament heeft gemaakt en zo ja ten overstaan van welke notaris het laatste testament is opgemaakt. Onderzoek wordt ook gedaan in het register van de burgerlijke stand naar mogelijke huwelijken en kinderen. Indien nodig kan ook het huwelijksgoederenregister geraadpleegd worden. De erfgenamen worden benaderd en worden door de (kandidaat-)notaris ingelicht over hun keuze en hun bijbehorende
rechten en plichten. Aan de hand van onder meer bovengenoemde gegevens wordt de verklaring van erfrecht opgesteld. Hiermee verklaart de notaris wie de erfgena(a)m(en) is/zijn en wie bevoegd is/zijn om te beschikken over de goederen van de nalatenschap.